คุณสมพิศ ด่านลักษณ์โยธิน จ.สุโขทัย รุ่น Signature สีขาว