บ้านคุณกรภัทร ธรรมเพชร บจก.ยันต์มาร์ จ.นครสวรรค์ รุ่น mark ll