คุณกิตติ ศรีภากอนวิวัฒน์ จ.พิษณุโลก รุ่น Signature สีขาว