ตัวอย่างงานลูกค้า รุ่น Mark ll

โครงการ costword (หมู่บ้านอังกฤษ)
ผู้บริหาร บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณกรรณิกา​ มิ่งขวัญ จังหวัดแพร่
คุณอภิชาติและคุณบุษกร
คุณยิ้ม จ.พะเยา
คุณจุฑามาศ Mark ll
คุณณัฏฐา  เฟนเนอร์
คุณเด่นอุดม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
คุณทรงพล  กวางสบาย
คุณทักษิณ รุ่น Mark ll
คุณบรรยง รุ่น Mark ll
คุณพัลลภ รุ่น Mark ll
คุณพิศิษฐ์ รุ่น Mark ll
คุณภัทราวุธ (คุณปอนด์) รุ่น Mark ll
คุณวรเดช โครงการจิตต์อารีวิลล์
คุณสมใจ วิลกอบ
ศูนย์รวมทันตแพทย์คริสเตียน
คุณเอนก​ ตีพรมกุล รุ่น​ Mll
นายแพทย์รักษ์ รักษ์ตระกูล
มณีหาญ พืชผล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
พล.ร.อ.พิจารณ์ รุ่น Mark ll
คุณกาญจนาพร จ.แพร่
คุณปัณณวิชญ์ รุ่น Mark ll
บ้านคุณแม่ อ.วรวุฒิ รุ่น Mark ll
คุณสุปราณี รุ่น Mark ll
คุณตุ๊กตา รุ่น Mark ll
คุณกรภัทร ธรรมเพชร
บ้านคุณวาสนา นิภานันท์